ప్రపంచంలో  అత్యంత వేగవంతమైన  టాప్-10 జంతవులు

పెరిగ్రీన్ ఫాల్కన్ - 240 mph

గోల్డెన్ ఈగల్ - 200 mph

బ్లాక్ మార్లిన్ - 82 mph

చిరుతపులి - 75 mph

సెయిల్‌ఫిష్ - 68 mph

ప్రాంగ్‌హార్న్ జింక - 55 mph

మెక్సికన్ ఫ్రీ-టెయిల్డ్ బ్యాట్  99 mph

ఫ్రిగేట్ పక్షి - 95 mph

స్ర్పింగ్‌బాక్ - 55 mph

క్వార్టర్ హార్స్ - 55 mph